Bendrosios pirkimo ir pardavimo sąlygos per vidaXL Marketplace

1 straipsnis - sąvokos

vidaXL Marketplace 

Uždaroji akcinė bendrovė vidaXL Marketplace Europe BV, įsikūrusi Mary Kingsleystraat 1, (5928 SK) Venlo. Nyderlanduose veikianti PVM numeriu NL859811943B01, internetinėse svetainėse vidaXL.at, vidaXL.bg, vidaXL.cz, vidaXL.de, vidaXL.dk, vidaXL.ee, vidaXL.fi, vidaXL.hr, vidaXL.hu, vidaXL.lt, vidaXL.lv, vidaXL.pl, vidaXL.ro, vidaXL.si, vidaXL.sk prekiaujanti Prekybos srities numeriu 74214357;

Aplinka

VidaXL Marketplace internetinė svetainė. Žiniatinklio adresas yra vidaXL, po kurio nurodomas šalies plėtinys (.nl / .be / .co.uk ir kt.). Pavyzdžiui, www.vidaxl.nl ir bet kuris kitas vidaXL Marketplace sukurtas panaudojimas.

Platforma

Aplinka, kurioje trečiosios šalys Naudotojams siūlo prekes.

Naudotojas

Bet kuris Aplinkos lankytojas

Pardavėjas

Trečioji šalis - juridinis ar fizinis asmuo, vartotojams per Platformą siūlantis prekes

Klientas: Aplinkos vartotojas, kuris perka prekę per Platformą.

Vartotojas

Aplinkos vartotojas, kuris perka prekę per Platformą.

Pirkimo sutartis

Pirkimo sutartis, per Platformą sudaryta tarp Pardavėjo ir Kliento.

2 straipsnis - Taikymas

2.1 Šios taisyklės ir nuostatos yra taikomos gaminių užsakymui ir pirkimui iš Pardavėjų per Platformą (toliau: Bendrosios pirkimo per vidaXL Marketplace sąlygos). Su šiomis sąlygomis taip pat galima susipažinti vidaXL Marketplace internetinėje svetainėje.

2.2 . Kiekvienas klientas, užsakydamas prekę, kurią Aplinkoje siūlo Pardavėjas, sutinka su bendrųjų pirkimo sąlygų taikymu vidaXL Marketplace.

2.3. Nukrypimai nuo šių bendrųjų pirkimo ir pardavimo sąlygų vidaXL Marketplace nuostatų gali būti aprašyti raštiškai. Likusios nuostatos liks galioti ir veikti.

2.4 Šios bendrosios pirkimo per vidaXL Marketplace sąlygos yra taikomos tiek pirkėjams, kurie laikomi tiek (bendrais) vartotojais, tiek pirkėjais, kurie laikomi verslo vartotojais.

2.5 Visos teisės ir reikalavimai, numatyti šiose bendrosiose pirkimo per vidaXL Marketplace sąlygose ir kituose susitarimuose, sudarytuose vidaXL Marketplace naudai, taip pat yra numatyti tarpininkų ir kitų trečiųjų šalių, kurias vidaXL Marketplace samdo, aiškiai nurodant Pardavėją (-us), naudai.

2.6 vidaXL Marketplace turi teisę pakeisti šias bendrąsias pirkimo sąlygas per vidaXL Marketplace. Pakeistos sąlygos bus taikomos iškart, kai tik bus paskelbtos internetinėje svetainėje. Pateikdamas užsakymą, pirkėjas sutinka su šių sąlygų taikymu.

3 straipsnis. Kontaktas su klientu

3.1 Klientas turi atitikti bent šiuos reikalavimus:

- Klientas turėtų turėti kliento sąskaitą vidaXL Marketplace;

- Klientas yra ne jaunesnis kaip 18 metų;

- Su klientu galima susisiekti elektroniniu paštu.

3.2 vidaXL Marketplace visada suteikia teisę neapdoroti tam tikrų Pardavėjų užsakymų ar tam tikriems užsakymams nustatyti tam tikras sąlygas.

3.3 Klientas neturi teisės leisti kitiems naudotis jo paskyra.

3.4 Klientas įsipareigoja veikti laikydamasis bendrųjų pirkimo per vidaXL Marketplace sąlygų ir visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų.

3.5 Klientas yra atsakingas už duomenų teisingumą savo paskyroje

4 straipsnis - Trečiųjų šalių pasiūlymai

4.1 vidaXL Marketplace yra Pardavėjo prekybos agentas. Klientas pripažįsta, kad Pirkimo sutartis yra sudaryta tarp Kliento ir Pardavėjo ir kad vidaXL Marketplace nėra ar nebus šios sutarties šalimi.

4.2 Kilus klausimams ar nusiskundimams dėl Pirkėjo įsigytų prekių, Klientas turėtų susisiekti tiesiogiai su atitinkamu Pardavėju. Klientas supranta, kad tokiais atvejais jie negali kreiptis į vidaXL Marketplace ir kad vidaXL Marketplace niekaip neatsako, įskaitant už įsigytos (-ų) prekės (-ių) trūkumus.

5 straipsnis - Užsakymas ir pristatymas

5.1 Klientas užsakymą vidaXL Marketplace gali pateikti įprastu būdu pardavėjo pasiūlytai prekei užsisakyti.

5.2 Klientas gauna sąskaitą faktūrą iš Pardavėjo

5.3 Pristatytų daiktų nuosavybė bus perduota tik iki Klientas įvykdys savo mokėjimo prievolę.

6 straipsnis - Pinigų grąžinimas ir išmokėjimas

6.1 . Pirkėjas vidaXL Marketplace yra skolingas iš Pardavėjo per Platformą įsigytos (-ų) prekės (-ių) kainą. Klientas neatleidžiamas nuo mokėjimo prievolės tiesiogiai sumokėdamas pardavėjui.

7 straipsnis - Pirkimo iš pardavėjo (-ų) nuostatos

7.1 Jei klientas perka prekę iš Pardavėjo per Platformą, jis įsipareigoja perskaityti ir sutikti su atitinkamo (-ų) Pardavėjo (-ų), iš kurio (-ių) perka vieną ar daugiau prekių per Platformą, bendrosiomis pardavimo sąlygomis.

8 straipsnis - Informacija ir duomenų naudojimas

8.1 Klientas atidžiai stebės savo elektroninį paštą, kad galėtų laiku atkreipti dėmesį į informaciją, kurią atsiuntė vidaXL Marketplace ar Pardavėjas.

8.2 . VidaXL Marketplace neatsako už bet kokią informaciją, kuri laiku nepateikiama, atrodo neaiški, nei už akivaizdžias klaidas, neatsižvelgiant į tai, iš ko ta informacija kilusi ar kam ji teikiama.

8.3 Klientas yra susipažinęs ir sutinka, kad jo vardas, pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris būtų pateikti Pardavėjui tiek, kiek tai yra būtina norint įvykdyti Pirkimo sutartį arba jei Klientas davė sutikimą. Pardavėjas turi teisę naudoti Pirkėjo duomenis tik tiek, kiek tai būtina norint tvarkyti ir vykdyti Pirkimo sutartį arba jei Klientas yra davęs leidimą naudoti duomenis.

8.4 Klientas pripažįsta, kad vertinimo sistema yra pardavimo proceso dalis. Klientas bus pakviestas elektroniniu paštu. Klientas, pasirinkdamas dalyvauti, patvirtina, jog dalyvaus sąžiningai. Klientas garantuoja, kad visa jo pateikta informacija yra teisinga ir neklaidinanti. Klientas susilaiko nuo įžeidžiančios, grasinančios ir (arba) šmeižikiškos informacijos pateikimo ir (arba) paminėjimo.

8.5 vidaXL Marketplace visada suteikia teisę atsisakyti paskelbti apžvalgą svetainėje arba ją pašalinti, jei apžvalga prieštarauja įstatymams ar kitiems teisės aktams, viešajai tvarkai ir (arba) moralei.

9 straipsnis - Kliento ir Pardavėjo bendravimas

9.1 Visą per vidaXL Marketplace vykstantį bendravimą tarp Kliento ir Pardavėjo vidaXL Marketplace gali peržiūrėti ir naudoti:

  • Palaikyti Klientą ir (arba) Pardavėją iškilus klausimams ir (arba) problemoms;
  • Įvertinti, ar Pardavėjas atitinka reikalavimus;
  • Išanalizuoti proceso patobulinimus

9.2 Klientas vidaXL Marketplace suteikia leidimą saugoti, žiūrėti ir bendrauti pagal šio straipsnio 1 dalies nuostatas.

10 straipsnis - Kita

10.1 . VidaXL Marketplace turi teisę apriboti, nesuteikti ar atšaukti tam tikras privilegijas ar blokuoti paskyros naudojimą arba galimybę užsisakyti, atsisakyti ar apriboti Pardavėjo (-ų) prekes per vidaXL Marketplace, atsižvelgiant į Kliento prekybos istoriją; vidaXL Marketplace tai gali padaryti savo nuožiūra.

11 straipsnis - Nutraukimo sąlyga

Jei viena iš šių Taisyklių ir sąlygų nebus veiksminga, tai neturės įtakos kitų nuostatų veiksmingumui. Neveiksminga nuostata turi būti pakeista efektyvia nuostata, kuri yra kiek įmanoma artimesnė neveiksmingai nuostatai.

vidaXL Marketplace visada turi teisę atsisakyti funkcijų, susijusių su Pardavėjų pasiūlymais vidaXL Marketplace.

12 straipsnis - Taikoma teisė ir jurisdikcija

Bendrąsias pirkimo per vidaXL Marketplace sąlygas reglamentuoja tik Nyderlandų įstatymai. Visi dėl šių sąlygų kylantys ginčai yra perduodami išimtinai Oost-Brabant apygardos teismui, esančiam Hertogenbosch, nebent teisėtvarka paskiria kitą teismą.