Vartotojams ir verslo klientams turime skirtingus terminus ir sąlygas. Žemiau rasite atitinkamus, jums taikomus terminus ir sąlygas:

Terminai ir sąlygos Klientams 

Atnaujinta: 2023-05-17 

Šios bendrosios „Thuiswinkel.org“ taisyklės ir sąlygos buvo parengtos konsultuojantis su Vartotojų asociacija Socialinės ir ekonominės tarybos savireguliacijos koordinavimo grupėje (CZ) ir įsigalios nuo 2014 m. birželio 1 d.

 

Indeksas:

1 straipsnis - Apibrėžimai

2 straipsnis - Prekiautojo tapatybė

3 straipsnis – Sąlygų taikomumas

4 straipsnis - Pasiūlymas

5 straipsnis - Sutartis

6 straipsnis - Teisė atsisakyti sutarties

7 straipsnis - Klientų įsipareigojimai sutarties atsisakymo atveju

8 straipsnis. - Klientai, kurie pasinaudoja teise atsisakyti sutarties, ir su tuo susijusios išlaidos

9 straipsnis - Prekiautojų įsipareigojimai sutarties atsisakymo atveju

10 straipsnis - Teisės atsisakyti sutarties nesuteikimas

11 straipsnis - Kaina

12 straipsnis - Sutarties įvykdymas ir papildoma garantija

13 straipsnis. – Užsakymų teikimas ir įgyvendinimas

14 straipsnis - Ilgesnės trukmės sandoriai: trukmė, nutraukimas ir pratęsimas

15 straipsnis - Mokėjimas

16 straipsnis - Skundų procedūra

17 straipsnis - Ginčai

18 straipsnis - Filialo suteikiama garantija

19 straipsnis - Papildomos ar kitokios sąlygos

20 straipsnis - „Thuiswinkel.org“ bendrųjų sąlygų pakeitimas

1 straipsnis - Apibrėžimai

Šiose sąlygose taikomi šios apibrėžimai:

 1. Papildomas susitarimas : susitarimas, pagal kurį vartotojas nuotolinės prekybos sutartimi įsigyja produktus, skaitmeninį turinį ir (arba) paslaugas, o prekybininkas ar trečioji šalis tiekia šiuos produktus, skaitmeninį turinį ir (arba) paslaugas pagal susitarimą tarp tos trečiosios šalies ir prekybininko;
 2. Atsisakymo laikotarpis : laikotarpis, per kurį vartotojas gali pasinaudoti savo teise atsisakyti sutarties;
 3. Vartotojas : fizinis asmuo, kuris veiksmai nėra sąlygojami tikslų, susijusių su prekybos, profesijos ar verslo veikla;
 4. Diena: kalendorinė diena;
 5. Skaitmeninis turinys: duomenys, kurie kuriami ir teikiami skaitmenine forma;
 6. Ilgesnės trukmės sandoris: nuotolinė sutartis, susijusi su produktų ir (arba) paslaugų serija, pagal kurią įsipareigojimas tiekti ir (arba) pirkti yra paskirstytas per tam tikrą laikotarpį;
 7. Patvari laikmena: visos priemonės, įskaitant el. laiškus, leidžiančios vartotojui ar prekiautojui išsaugoti asmeniškai jiems skirtą informaciją taip, kad ateityje būtų lengviau ją naudoti ar konsultuotis per laikotarpį, kuriuo ši informacija yra tikslinga, bei palengvinant nepakitusį saugomos informacijos atkūrimą;
 8. Teisė atsisakyti sutarties: galimybė vartotojui atsisakyti nuotolinės sutarties per sutarties atsisakymo laikotarpį;
 9. Prekiautojas: fizinis ar juridinis asmuo, kuris yra „Thuiswinkel.org“ narys ir kuris vartotojams nuotoliniu būdu siūlo produktus, (prieigą) prie skaitmeninio turinio ir (arba) paslaugų;
 10. Nuotolinė sutartis: sutartis, sudaryta tarp prekiautojo ir vartotojo nuotolinės prekybos prekėmis, skaitmeniniu turiniu ir (arba) paslaugomis sistemoje, pagal kurią išskirtinai arba dalinai naudojamas vienas ar daugiau nuotolinio ryšio būdų iki sutarties sudarymo momento imtinai;
 11. Pavyzdinė sutarties aisisakymo forma: Europos pavyzdinė sutarties atsisakymo forma, kuri yra įtraukta į šių sąlygų I priedą;
 12. Nuotolinio ryšio technika: tai priemonė, kurią galima naudoti tariantis dėl prekiautojo pateikto pasiūlymo ir sudarant sutartį taip, kad vartotojui ir prekiautojui nereikėtų būti toje pačioje vietoje tuo pačiu metu.

2 straipsnis - Prekiautojo tapatybė

Valdoma: vidaXL Europe B.V. 

Prekiaujama naudojant pavadinimą: vidaXL.lt 

Biuro adresas:  

Mary Kingsleystraat 1   

5928 SK Venlo Nyderlandai  

El.pašto adresas: webservice@vidaxl.lt  

Registracijos Nr: 09188362

PVM Nr: NL820055220B01

3 straipsnis - Sąlygų taikomumas

 1. Šios bendrosios sąlygos taikomos kiekvienam prekiautojo pasiūlymui ir kiekvienai nuotolinės prekybos sutarčiai, sudarytai tarp prekiautojo ir vartotojo.
 2. Prieš sudarant nuotolinės prekybos sutartį, šių bendrųjų sąlygų tekstas bus pateiktas vartotojui. Jei tai dėl pagrįstų priežasčių tai neįmanoma, prieš sudarant nuotolinės prekybos sutartį prekiautojas nurodys, kokiu būdu vartotojas su bendrosiomis sąlygomis gali susipažinti prekiautojo patalpose ir kad jos vartotojo prašymu bus jam kuo greičiau atsiųstos nemokamai.
 3. Jei nuotolinės prekybos sutartis sudaroma elektroniniu būdu, priešingai nei nurodyta ankstiame punkte, prieš sudarant nuotolinės prekybos sutartį, vartotojui elektroniniu būdu bus pateiktas šių bendrųjų sąlygų tekstas tokiu būdu, kad vartotojas galėtų lengvai išsaugoti juos patvarioje duomenų laikmenoje. Jei tai pagrįstai neįmanoma, prieš sudarydamas nuotolinės prekybos sutartį, prekiautojas nurodys, kur galima susipažinti su bendrosiomis sąlygomis elektroniniu būdu, ir kad paprašius jos vartotojui bus išsiųstos nemokamai elektroniniu ar kitu būdu.
 4. Tais atvejais, kai be šių bendrųjų sąlygų taikomos ir specialios su produktu ar paslauga susijusios sąlygos, antrasis ir trečiasis punktai taikomi pagal analogiją, o nesuderinamumo atveju vartotojas visada gali remtis jam palankiausia sąlyga.

4 straipsnis - Pasiūlymas

 1. Jei pasiūlymui taikomas ribotas galiojimo laikotarpis arba tam tikros sąlygos, tai bus aiškiai paminėta pasiūlyme.
 2. Pasiūlyme pateikiamas išsamus ir tikslus siūlomų produktų, skaitmeninio turinio ir (arba) paslaugų aprašymas. Aprašymas yra pakankamai išsamus, kad leistų vartotojui tinkamai įvertinti pasiūlymą. Jei prekiautojas pateikia iliustracijas, jos bus realus siūlomų produktų ir (arba) paslaugų atvaizdavimas. Prekiautojo nesaisto akivaizdžios pasiūlyme pasitaikančios klaidos.
 3. Kiekviename pasiūlyme pateikiama informacija vartotojui aiškiai parodo, kokios teisės ir pareigos yra susijusios su pasiūlymo priėmimu.

5 straipsnis - Sutartis

 1. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta 4 punkte, sutartis bus sudaryta tuo momentu, kai vartotojas priima pasiūlymą ir yra įvykdytos jame numatytos sąlygos.
 2. Jei vartotojas pasiūlymą priėmė elektroniniu būdu, prekiautojas nedelsdamas patvirtina, kad elektroniniu būdu gavo pasiūlymo priėmimą. Vartotojas gali nutraukti sutartį tol, kol prekiautojas nepatvirtina savo sutikimo.
 3. Jei sutartis sudaroma elektroniniu būdu, prekiautojas imsis tinkamų techninių ir organizacinių priemonių užtikrinti elektroninį duomenų perdavimą ir užtikrins saugią interneto aplinką. Jei vartotojas turi galimybę atsiskaityti elektroniniu būdu, prekybininkas imsis tinkamų saugumo priemonių.
 4. Prekiautojas įstatymiškai gali gauti informacijos apie vartotojo galimybes įvykdyti savo mokėjimo įsipareigojimus, taip pat apie faktus ir veiksnius, kurie yra svarbūs atsakingai sudarant nuotolinės prekybos sutartį. Jei šis tyrimas suteikia prekybininkui tinkamą pagrindą atsisakyti sudaryti sutartį, jis, nurodydamas motyvus, turi teisę atmesti užsakymą ar paraišką arba susieti jo įgyvendinimą su specialiomis sąlygomis.
 5. Prekiautojas ne vėliau kaip produkto, paslaugos ar skaitmeninio turinio pristatymo metu vartotojui išsiųs šią informaciją raštu arba tokiu būdu, kad vartotojas galėtų ją išsaugoti turimoje patvariojoje laikmenoje:
 • prekybininko verslo buveinės, kurioje vartotojas gali pateikti skundą, adresas;
 • sąlygos, kuriomis vartotojas gali pasinaudoti sutarties atsisakymo teise, ir būdas tai padaryti, arba aiškus pareiškimas dėl sąlygų, kuriomis teisė atsisakyti sutarties negalioja;
 • informacija apie garantijas ir esamą aptarnavimą po pardavimo;
 • kaina, įskaitant visus mokesčius už produktą, paslaugą ar skaitmeninį turinį; tiekimo išlaidas, kiek tai yra įmanoma, ir mokėjimo būdas, pristatymas ar nuotolinės sutarties vykdymas;
 • reikalavimai nutraukti sutartį, jei sutarties trukmė viršija vienerius metus arba jei ji neterminuota;
 • jei vartotojas turi teisę atsisakyti, pavyzdinė sutarties atsisakymo forma.
 1. Ilgesnės trukmės sutarties atveju ankstesniame punkte nurodyta sąlyga taikoma tik pirmajam pristatymui.

6 straipsnis - Teisė atsisakyti sutarties

Pristačius produktus

 1. Pirkdamas produktus, vartotojas turi teisę nutraukti sutartį mažiausiai 14 dienų, nenurodydamas priežasčių. Prekiautojas gali paklausti vartotojo, kokia šio nutraukimo priežastis, tačiau vartotojas nurodyti savo priežasties (-ių) neprivalo.
 2. 1 punkte nurodytas laikotarpis prasideda kitą dieną po to, kai produktą gauna vartotojas arba vartotojo paskirta trečioji šalis, neatliekanti transportavimo, arba:
 • jei vartotojas užsisakė kelis produktus: diena, kurią vartotojas arba trečioji šalis,
 • paskirta vartotojo, gavo paskutinį užsakytą produktą. Prekiautojas gali atsisakyti vieno kelių produktų užsakymo su skirtingomis pristatymo datomis, jei prieš užsakymo procesą jis apie tai aiškiai informavo vartotoją.
 • jei prekės pristatymas apima skirtingus pristatymus ar jų dalis: diena, kurią vartotojas arba vartotojo paskirta trečioji šalis gavo paskutinį pristatymą arba paskutinę jo dalį;
 • sutarčių dėl reguliaraus produktų pristatymo tam tikru laikotarpiu atveju: diena, kurią vartotojas arba vartotojo paskirta trečioji šalis gavo paskutinį užsakytą produktą.

Pristatant paslaugas ir skaitmeninį turinį, kuris nėra pateikiamas materialioje laikmenoje:

 1. Vartotojas turi teisę nenurodydamas priežasčių nutraukti skaitmeninio turinio, kuris nėra tiekiamas materialioje laikmenoje, tiekimo sutartį mažiausiai keturiolika dienų. Prekiautojas gali paklausti vartotojo, kokia šio nutraukimo priežastis, tačiau vartotojas nurodyti savo priežasties (-ių) neprivalo.
 2. 3 punkte nurodytas laikotarpis prasideda kitą dieną po sutarties sudarymo.

Laikotarpis, kuriuo leidžiama atsisakyti produktų, paslaugų ir skaitmeninio turinio, kuris nėra tiekiamas materialiojoje laikmenoje, yra pratęsiamas, jei vartotojas nebuvo informuotas apie teisę atsisakyti sutarties:

 1. Jei prekiautojas nepateikė vartotojui įstatymų privalomos informacijos apie sutarties atsisakymo teisę arba jei nebuvo pateikta pavyzdinė forma, sutarties atsisakymo laikotarpis baigiasi praėjus dvylikai mėnesių nuo pradžioje nustatyto sutarties atsisakymo laikotarpio pabaigos, remiantis ankstesnėmis šio straipsnio dalimis. .
 2. Jei prekiautojas vartotojui pateikė ankstesniame punkte nurodytą informaciją per dvylika mėnesių nuo pradinio sutarties atsisakymo laikotarpio pradžios, sutarties atsisakymo laikotarpis baigiasi praėjus 14 dienų nuo tos dienos, kurią vartotojas gavo informaciją.

7 straipsnis - Vartotojų įsipareigojimai sutarties atsisakymo laikotarpiu

 1. Laikotarpiu, per kurį dar galima atsisakyti sutarties, vartotojas su produktu ir jo pakuotėmis turi elgtis atsargiai. Jis gali išpakuoti arba naudoti produktą tik tiek, kiek tai yra būtina produkto pobūdžiui, savybėms ir veiksmingumui įvertinti. Čia svarbiausia yra tai, kad vartotojas gali elgtis su produktu ir jį tikrinti tik taip, kaip jam būtų leista parduotuvėje.
 2. Vartotojas atsako tik už tą produkto nuvertėjimą, kuris yra jo elgesio su produktu pasekmė, neįskaitant to, kas leidžiama šio straipsnio 1 punkte.
 3. Vartotojas neatsako už produkto nuvertėjimą, jei prekiautojas jam nepateikė visos įstatymų privalomos informacijos apie sutarties atsisakymo teisę iki sutarties sudarymo.

8 straipsnis - Vartotojai, kurie naudojasi savo teise atsisakyti sutarties, ir su tuo susijusios išlaidos

 1. Vartotojas, norintis pasinaudoti savo teise atsisakyti sutarties, turi apie tai pranešti prekiautojui per sutarties atsisakymo laikotarpį, naudodamasis sutarties atsisakymo formos pavyzdžiu arba kitu būdu, kuriuo aiškiai atsisakoma sutarties.
 2. Vartotojas turi grąžinti produktą arba jį perduoda prekiautojui (ar jo atstovui) kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo dienos, kaip nurodyta 1 punkte. Tai nėra būtina, jei prekiautojas pasiūlė pats atsiimti produktą. Bet kuriuo atveju vartotojas nepažeis prekių grąžinimo termino, jei jis išsiųs produktą dar nepasibaigus sutarties atsisakymo laikotarpiui.
 3. Vartotojas grąžina gaminį su visais atitinkamais priedais, jei įmanoma, originalios būsenos ir originalioje pakuotėje, laikydamasis pagrįstų ir aiškių prekiautojo nurodymų.
 4. Vartotojui pačiam tenka atsakomybė ir pareiga įrodyti, kad jis tinkamai ir laiku naudojasi teise atsisakyti sutarties.
 5. Vartotojas padengia tiesiogines prekės grąžinimo išlaidas. Jei prekiautojas nėra pareiškęs, kad šias išlaidas turi padengti vartotojas, arba jei prekiautojas nurodo norą šias išlaidas padengti pats, vartotojas prekių grąžinimo išlaidų padengti neprivalo.
 6. Jei vartotojas pasinaudoja savo teise atsisakyti sutarties prieš tai aiškiai paprašęs, kad teisės atsisakyti sutarties laikotarpiu jam būtų teikiamas ribotas arba tam tikras apibrėžtas paslaugų ar neskirtų pardavimui dujų, vandens ar elektros energijos kiekis, vartotojas privalo atlyginti prekiautojui pinigų sumą, atitinkančią tą sutarties dalį, kurią prekiautojas yra įvykdęs sutarties atsisakymo metu, palyginus su visą sutarties apimtimi.
 7. Vartotojas neprivalo padengti paslaugų tiekimo, neskirto pardavimui vandens, dujų ar elektros energijos (riboto tūrio ar kiekio) tiekimo ar miesto centrinio šildymo tiekimo išlaidų, jei:
 • prekiautojas nepateikė vartotojui pagal įstatymą privalomos informacijos apie teisę atsisakyti sutarties, sutarties atsisakymo atveju mokėtinas išlaidas ar sutarties atsisakymo formos pavyzdį, arba:
 • vartotojas aiškiai nepaklausė apie paslaugos teikimo pradžią ar dujų, vandens, elektros tiekimą ar miesto centrinio šildymo pristatymą sutarties atsisakymo laikotarpiu.
 1. Vartotojas neprivalo prisiimti jokių išlaidų už visą ar dalinį skaitmeninio turinio, kuris nėra tiekiamas materialiojoje laikmenoje, tiekimą, jei:
 • Jei prieš turinio pristatymą jis nedavė aiškaus sutikimo pradėti vykdyti sutartį dar nepasibaigus sutarties atsisakymo laikotarpiui;
 • Jei jis nepripažino, kad sutarties atsisakymo teisę prarado duodamas savo sutikimą; arba jei
 • prekiautojas nepasirūpino patvirtinti vartotojo sutikimo.
 1. Jei vartotojas pasinaudoja savo teise atsisakyti sutarties, visi papildomi susitarimai yra teisiškai nutraukiami.

9 straipsnis - Prekiautojų įsipareigojimai sutarties atsisakymo atveju

 1. Jei prekiautojas leidžia vartotojui pranešti apie savo atsisakymą elektroniniu būdu, gavęs šį pranešimą jis nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie gavimą.
 2. Prekiautojas nedelsdamas grąžina vartotojui viską, kas sumokėta, įskaitant visas pristatymo išlaidas, kurias prekiautojas priskaitė už produkto grąžinimą, ir ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kurią vartotojas pranešė apie sutarties atsisakymą. Išskyrus tuos atvejus, kai prekiautojas pats pasiūlė atsiimti prekę, jis gali atidėti pinigų grąžinimą tol, kol atgaus produktą, arba tol, kol vartotojas įrodys, kad grąžino prekę, priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau.
 3. Kompensacijai prekiautojas naudos tą patį mokėjimo metodą, kurį vartotojas naudojo iš pradžių, nebent vartotojas sutinka su kitu būdu. Vartotojui kompensacija nesukelia papildomų išlaidų.
 4. Jei vartotojas pasirinko brangų pristatymo būdą, o ne pigiausią standartinį pristatymą, prekiautojas neprivalo grąžinti papildomų brangesnio būdo išlaidų.

10 straipsnis - Sutarties atsisakymo teisės nesuteikimas

Prekybininkas gali nesuteikti teisės atsisakyti šių produktų ir paslaugų, tačiau tik tuo atveju, jei jis tai aiškiai nurodo pateikdamas pasiūlymą arba bent iš anksto prieš sudarant sutartį:

 1. Produktai ar paslaugos, kurių kainas įtakoja finansų rinkos svyravimai, nepriklausantys nuo prekybininkų įtakos ir galintys atsirasti sutarties atsisakymo laikotarpiu;
 2. Viešojo aukciono metu sudarytos sutartys. Viešu aukcionu yra apibrėžiamas pardavimo būdas, kai prekybininkas aukcione siūlo produktus, skaitmeninį turinį ir (arba) paslaugas aukciono vedėjo nurodymu, o laimėjęs pirkėjas įsipareigoja pirkti produktus, skaitmeninį turinį ir (arba) paslaugas;
 3. Paslaugų sutartys, visiškai atlikus paslaugą, tačiau tik tuo atveju, jei:
 • įgyvendinimas prasidėjo gavus aiškų išankstinį vartotojo sutikimą; ir
 • vartotojas pareiškė praradęs sutarties atsisakymo teisę, po to, kai prekybininkas visiškai įvykdė sutartį;
 1. Kelionių, atostogų ir ekskursijų paketai, kaip nurodyta Civilinio kodekso 7: 500  straipsnyje, ir keleivių vežimo sutartys;
 2. Paslaugų sutartys, suteikiančios galimybę naudotis apgyvendinimu, jei sutartyje jau nustatyta tam tikra įgyvendinimo data arba laikotarpis, ir kitais nei apgyvendinimo, prekių gabenimo, automobilių nuomos ir maitinimo tikslais;
 3. Sutartys, susijusios su laisvalaikio veikla, jei sutartyje jau nustatyta tam tikra įgyvendinimo data arba laikotarpis;
 4. Produktai, pagaminti pagal vartotojo specifikacijas, t.y., nestandartiniai ir pagaminti atsižvelgiant į konkretų vartotojo pasirinkimą ar sprendimą, arba produktai, kurie aiškiai skirti konkrečiam asmeniui;
 5. Produktai, kurie greitai genda arba kurių galiojimo laikas yra ribotas;
 6. Sandarūs produktai, kurie dėl sveikatos ar higienos apsaugos priežasčių netinkami grąžinimui ir kurių antspaudas buvo sulaužytas po pristatymo;
 7. Produktai, kurie dėl savo prigimties negrįžtamai susimaišė su kitais produktais;
 8. Alkoholiniai gėrimai, kurių kaina buvo sutarta sudarant sutartį, tačiau kurie gali būti pristatyti tik po 30 dienų, o jų tikroji vertė priklauso nuo rinkos svyravimų, kuriems prekybininkas neturi jokios įtakos;
 9. Sandarūs garso/vaizdo įrašai ir kompiuteriniai aparatai, kurių antspaudas buvo sulaužytas po pristatymo;
 10. Skaitmeninio turinio pristatymas ne materialioje laikmenoje, bet tik tuo atveju, jei:
 •  pristatymas inicijuotas su aiškiu išankstiniu vartotojo sutikimu ir
 • vartotojas pareiškė, kad sutikdamas jis prarado savo teisę atsisakyti sutarties.

11 straipsnis - Kaina

 1. Pasiūlyme nurodytu galiojimo laikotarpiu siūlomų produktų ir (arba) paslaugų kainos nebus didinamos, išskyrus PVM tarifų pokyčius.
 2. Priešingai nei nurodyta ankstesniame punkte, prekiautojas siūlomų produktų ar paslaugų kainą gali keisti tais atvejais, kai šios kainos priklauso nuo finansų rinkos svyravimų, kuriems prekiautojas neturi jokios įtakos. Pasiūlyme turi būti nurodyta ši priklausomybė nuo rinkos svyravimų bei tai, kad visos paminėtos kainos yra rekomendacinės.
 3. Kainas per 3 mėnesius nuo sutarties sudarymo galima didinti tik tuo atveju, jei jų pakilimas yra įstatymų ar kitų nuostatų pasekmė.
 4. Kainos didinimas daugiau nei 3 mėnesius po sutarties sudarymo yra leidžiamas tik tuo atveju, jei ši galimybė nurodyta prekybininko nuostatose ir:
 • jie tai yra įstatymų ar kitų nuostatų pasekmė; arba
 • vartotojui suteikiama teisė nutraukti sutartį tą dieną, kurią įsigalioja kainos padidėjimas.
 1. Produktų ar paslaugų pasiūlymuose nurodytos kainos yra su PVM.

12 straipsnis - Sutarties įvykdymas ir papildoma garantija

 1. Prekiautojas garantuoja, kad produktai ir (arba) paslaugos atitinka sutarties sąlygas, pasiūlyme nurodytas specifikacijas, pagrįstus patikimumo ir (arba) tinkamumo naudoti reikalavimus bei įstatymų numatytas nuostatas ir (arba) vyriausybės reglamentus, kurie galiojo sutarties sudarymo dieną. Jei taip susitarta, prekiautojas taip pat garantuoja, kad produktas tinka naudoti kitomis paskirtims nei įprastinė.
 2. Prekiautojo, gamintojo ar importuotojo siūlomas susitarimas dėl papildomos garantijos negali turėti įtakos įstatymuose numatytoms teisėms ir pretenzijoms, kurias vartotojas gali prekiautojui pareikšti sutarties pagrindu, jei prekiautojaas neįvykdo savo sutarties dalies įsipareigojimų.
 3. Papildoma garantija apibrėžiama kaip prekiautojo, jo tiekėjo, importuotojo ar gamintojo įsipareigojimas, suteikiantis vartotojui didesnes nei įstatymuose numatytas teises ar ieškinių galimybes tuo atveju, jei prekiautojas nevykdo savo sutarties dalies.

13 straipsnis – Užsakymų tiekimas ir įgyvendinimas

 1. Priimdamas ir vykdydamas produktų užsakymus bei vertindamas paraiškas teikti paslaugas, prekiautojas imsis kuo didžiausio atsargumo.
 2. Pristatymo vieta laikoma adresas, kurį vartotojas praneša bendrovei.
 3. Atsižvelgdama į tai, kas nurodyta šių bendrųjų sąlygų 4 straipsnyje, bendrovė įgyvendins priimtus užsakymus efektyviausiu būdu, tačiau ne vėliau kaip per 30 dienų, nebent būtų susitarta dėl kitokio pristatymo laikotarpio. Jei pristatymas vėluoja arba jei pristatymas ar jo dalis negali būti įvykdyta, vartotojas apie tai bus informuotas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo užsakymo pateikimo. Tokiu atveju vartotojas turi teisę nemokamai nutraukti sutartį ir teisę į galimos žalos atlyginimą.
 4. Nutraukus sutartį pagal ankstesnį punktą, prekiautojas nedelsdamas grąžina vartotojui sumokėtą sumą.
 5. Prekiautojas už produktų sugadinimą ir (arba) praradimą atsako iki jų pristatymo vartotojui arba pastarojo anksčiau paskirtam atstovui, apie kurį pranešta prekiautojui, momento, nebent dėl to buvo aiškiai susitarta kitaip.

14 straipsnis - Ilgesnės trukmės sandoriai: trukmė, nutraukimas ir pratęsimas

Nutraukimas

 1. Vartotojas turi teisę bet kada nutraukti neterminuotą sutartį, sudarytą dėl nuolatinio produktų (įskaitant elektrą) ar paslaugų tiekimo, laikantis sutartų sutarties nutraukimo taisyklių ir įspėjimo laikotarpio, kuris neviršija vieno mėnesio.
 2. Vartotojas turi teisę bet kada nutraukti terminuotą sutartį, sudarytą dėl reguliaraus produktų (įskaitant elektrą) ar paslaugų tiekimo pasibaigus jos terminui, laikantis sutartų sutarties nutraukimo taisyklių ir įspėjimo laikotarpio. kad neviršija vieno mėnesio.
 3. Sutarčių, aprašytų pirmuose dviejuose punktuose, atžvilgiu vartotojas gali:
 • nutraukti jas bet kuriuo metu, ne tik tam tikru konkrečiu metu arba per tam tikrą laikotarpį;
 • nutraukti jas tokiu pat būdu, kaip jos buvo sudarytos;
 • jas visada nutraukti taikant tą patį įspėjimo laikotarpį, koks nustatytas prekiautojui.

Pratęsimas

 1. Terminuota sutartis, sudaryta dėl reguliaraus produktų (įskaitant elektrą) ar paslaugų tiekimo, negali būti automatiškai pratęsiama ar atnaujinama nustatytam laikotarpiui.
 2. Kitaip nei nurodyta ankstesniame punkte, terminuota sutartis, sudaryta dėl reguliaraus dienraščių ar savaitinių laikraščių ar žurnalų tiekimo, gali būti automatiškai pratęsta nustatytam laikotarpiui, kuris neviršija trijų mėnesių, jei vartotojas gali laisvai nutraukti šią pratęstą sutartį pasibaigus pratęsimo terminui, pranešdamas apie tai prieš ne ilgesnį kaip vieno mėnesio įspėjimo laikotarpį.
 3. Terminuota sutartis, sudaryta dėl nuolatinio produktų ar paslaugų tiekimo, gali būti automatiškai pratęsiama neribotam laikui tik tuo atveju, jei vartotojas turi teisę bet kada nutraukti sutartį, įspėdamas apie tai ne vėliau kaip prieš mėnesį, o jei sutartis yra dėl tiekti dienraščius, savaitraščius ar žurnalus reguliariai, bet rečiau nei kartą per mėnesį - prieš laikotarpį, kuris neviršija trijų mėnesių.
 4. Terminuota sutartis dėl reguliaraus dienraščių, savaitraščių ir žurnalų tiekimo pristatymo būdu (bandomoji prenumerata arba įvadinė prenumerata) nebus automatiškai pratęsta ir pasibaigs bandomojo laikotarpio ar įvadinio laikotarpio pabaigoje.

Trukmė

 1. Jei terminuotos sutarties terminas viršija vienerius metus, tai po vienerių metų vartotojas turi teisę bet kada nutraukti sutartį įspėdamas apie tai ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį, nebent dėl  protingumo ir sąžiningumo sumetimų priešlaikinis sutarties nutraukimas būtų nepriimtinas.

15 straipsnis - Mokėjimas

 1. Jei sutartyje ar papildomose sąlygose nenustatyta jokia kita data, vartotojo mokėtinos sumos turėtų būti sumokėtos per 14 dienų nuo sutarties atsisakymo laikotarpio pradžios arba, jei sutarties atsisakymo laikotarpio nėra, per 14 dienų nuo sutarties sudarymo.  Paslaugos teikimo sutarties atveju šis 14 dienų laikotarpis prasideda kitą dieną po to, kai vartotojas gauna sutarties patvirtinimą.
 2. Bendrosiose sąlygose nustatytas išankstinis mokėjimas už produktus, parduodamus vartotojams, negali viršyti 50 proc. Kai yra nustatytas išankstinis mokėjimas, vartotojas jokiomis teisėmis, susijusiomis su atitinkamo (-ų) užsakymo (-ų) ar paslaugos (-ų) įgyvendinimu naudotis negali, kol neatliks numatyto išankstinio mokėjimo.
 3. Vartotojas privalo nedelsdamas pranešti prekiautojui apie visus pateiktų ar nurodytų mokėjimo duomenų netikslumus.
 4. Jei vartotojas laiku nevykdo savo mokėjimo įsipareigojimo (-ų), ir prekiautojas praneša vartotojui apie pavėluotą mokėjimą, vartotojui sutekiama 14 dienų, per kurias jis privalo sumokėti; jei mokėjimas nebus atliktas per šį 14 dienų laikotarpį, bus mokamos įstatymu numatytos palūkanos už skolingą sumą, o prekiautojas turi teisę išreikalauti pagrįstas neteismines skolos išieškojimo išlaidas, kurias jis patyrė. Maksimalios atlyginamos skolų išieškojimo išlaidos: 15% nesumokėtos sumos, neviršijančios 2500 EUR; 10% sumos, viršijančios 2 500 eurų, ir 5% sumos, viršijančios 5000 eurų, minimalus talyginimas - 40 eurų. Prekiautojas gali nukrypti nuo šių vartotojui palankių sumų ir procentų.

16 straipsnis - Skundų procedūra

 1. Prekiautojas pateikia skundų nagrinėjimo procedūrą, apie kurią yra pakankamai viešos informacijos, ir skundas bus nagrinėjamas pagal šią procedūrą.
 2. Vartotojas, aptikęs sutarties vykdymo trūkumų, turi nedelsdamas pateikti visus skundus prekiautojui, išsamiai ir aiškiai juos aprašydamas.
 3. Atsakymas į prekybininkui pateiktus skundus bus pateiktas per 14 dienų, skaičiuojant nuo gavimo dienos. Jei tikimasi, kad skundui reikės ilgesnio nagrinėjimo laiko, prekybininkas atsakys per 14 dienų, patvirtindamas gavimą ir nurodydamas, kada vartotojas gali tikėtis išsamesnio atsakymo.
 4. Skundą dėl produkto, paslaugos ar prekybininko paslaugos taip pat galima pateikti per skundų formą, esančią vartotojo puslapyje „Thuiswinkel.org“, www.thuiswinkel.org.

Tada skundas siunčiamas atitinkamam prekybininkui ir „Thuiswinkel.org“.

 1. Skundas, kurio nepavyksta išspręsti bendrai tariantis per pagrįstą laiką arba per 3 mėnesius nuo jo pateikimo, tampa ginču, kuriam taikoma ginčų sprendimo procedūra.

17 straipsnis - Ginčai

 1. Prekiautojo ir vartotojo sudarytoms sutartims, kurioms galioja šios bendrosios sąlygos, taikoma tik Nyderlandų teisė.
 2. Vartotojo ir prekiatojo ginčai dėl sutarčių, susijusių su šio prekybininko teikiamais produktais ir paslaugomis, sudarymo ar vykdymo, gali vartotojo arba prekiautojo būti nukreipiami į „Thuiswinkel“ ginčų komisiją, Pašto dežutė 90600, 2509 LP Haga (www.sgc.nl), tinkamai atsižvelgus į tai, kas nurodyta toliau.
 3. Ginčų komisija ginčą nagrinės tik tuo atveju, jei vartotojas pirmiausia nedelsdamas pateiks skundą prekiautojui.
 4. Ginčas turėtų būti pateiktas Ginčų komisijai raštu ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo ginčo atsiradimo.
 5. Jei vartotojas nori pateikti ginčą ginčų komisijai, prekiautojas šį pasirinkimą turi priimti. Jei prekiautojas pageidauja, vartotojas, atsakydamas į prekiautojo rašytinį prašymą, nurodys, ar jis laikysis sutarties, ar labiau nori, kad ginčą spręstų kompetentingas teismas. Jei vartotojas per penkias savaites nenurodo prekiautojui savo pasirinkimo, prekiautojas turi teisę pateikti ginčą kompetentingam teismui.
 6. Ginčų komisijos sprendimams taikomos Ginčų komisijos nuostatuose nustatytos sąlygos. Ginčų komisijos sprendimai yra privalomi.
 7. Ginčų komisiją nenagrinės ginčo arba nutrauks nagrinėjimą, jei prekiautojui buvo sustabdyti mokėjimai, jei jis bankrutavo arba faktiškai nutraukė verslo veiklą anksčiau nei komisija posėdžio metu išnagrinėjo ginčą ir priėmė galutinį sprendimą.
 8. Jei be „Thuiswinkel“ ginčų komisijos yra kita kompetentinga ginčų komisija, pripažinta arba susijusi su Ginčų komiteto vartotojų reikalų fondu (SGC) arba Skundų instituto finansinėmis tarnybomis (Kifid), pageidautina, kad „Thuiswinkel“ ginčų komisija turėtų įgaliojimą spręsti ginčus, kurie iš esmės yra susiję su pardavimo metodais arba nuotoliniu paslaugų teikimu . Visų kitų ginčų atveju bus įgaliota kita ginčų komisija, kurią pripažįsta SGK arba kuri yra susijusi su „Kifid“.

18 straipsnis - Filialo suteikiama garantija

 1. „Thuiswinkel.org“ garantuoja, kad jos narės vykdys įsipareigojimus, susijusius su įpareigojančiais patarimais, kuriuos joms nustatė „Thuiswinkel“ ginčų komisija, nebent kuri nors narė per du mėnesius nuo įpareigojančiojo patarimo nustatymo dienos nusprendė pateikti jį patikrinti teisme Patikrinimo teisme atveju garantijos galiojimas sustabdomas, ir garantija vėl įsigalioja, kai teismo sprendimas tampa galutinis ir neginčijamas, ir teismas paskelbia, kad įpareigojantis patarimas turi būti privalomai vykdomas. „Thuiswinkel.org“ sumokės vartotojuiI ki 10 000 EUR sumos, nustatytos įpareigojančiuoju patarimu. Jei įpareigojančiojo patarimo nustatyta suma yra didesnė nei 10 000 EUR, bus sumokėta tik 10 000 EUR suma. Jei suma yra didesnė nei 10 000 EUR, „Thuiswinkel.org“ įsipareigoja imtis tinkamų pastangų, kad jos narė įvykdytų įpareigojantįjį patarimą.
 2. Siekdamas šios garantijos taikymo, vartotojas turi raštiškai kreiptis į „Thuiswinkel.org“ ir savo pretenziją prekybininkui perduoti „Thuiswinkel.org“ Jei pretenzija prekybininkui viršija 10 000 eurų sumą, vartotojui bus suteikta galimybė perduoti savo pretenzijos dalį, viršijančią 10 000 eurų, „Thuiswinkel.org“, o po to ši organizacija sieks išieškoti pretenzijos sumą teisme savo vardu ir savo sąskaita. 

19 straipsnis - Papildomos ar kitos sąlygos

Papildomos nuostatos arba nuostatos, kurios skiriasi nuo šių bendrųjų sąlygų, neturi pažeisti vartotojo interesų ir turi būti pateiktos raštu arba taip, kad vartotojai galėtų jas lengvai pasiekti patvarioje laikmenoje.

20 straipsnis - „Thuiswinkel.org“ bendrųjų sąlygų pakeitimas

 1. Thuiswinkel.org pakeis šias bendrąsias taisykles ir sąlygas tik po konsultacijos su Vartotojų asociacija.
 2. Šių sąlygų ir sąlygų pakeitimai įsigalios tik po to, kai jie bus numatytu būdu paskelbti, ir laikomasi požiūrio, kad tais atvejais, kai pakeitimai įvyksta pasiūlymo galiojimo metu, laikomasi vartotojui palankiausios nuostatos.

 

Thuiswinkel.org

Pašto dėžutė 7001, 6710 CB EDE, Nyderlandai.

 

Teisės gali būti tik kildinamos tik iš šių bendrųjų sąlygų versijos nyderlandų kalba.

 

 

I priedas: Pavyzdinė sutarties atsisakymo forma

 

Pavyzdinė sutarties atsisakymo forma

 

(šią formą reikia užpildyti ir grąžinti tik tuo atveju, jei norite atsisakyti sutarties)

 

- Kam:    Vida XL B.V. Mary

  Kingsleystraat 1

  5928 SK Venlo, Limburg

  The Netherlands

  webservice@vidaxl.lt

 

- Aš (mes)* informuoju (-ame) jus, kad, atsižvelgiant į mūsų sutartį dėl

Šių produktų pardavimo: [produkto aprašymas}*

Šio skaitmeninio turinio pristatymo: [skaitmeninio turinio aprašymas]*

Šios paslaugos teikimo: [paslaugos aprašymas] *

 

Aš (mes)* įgyvendinu (-ame) savo atsisakymo teisę.

 

- Užsakyta*/gauta* [paslaugų užsakymo ar prekių gavimo data]

- [Vartotojo (-ų) vardas]

- [Vartotojo (-ų) adresas]

- [Vartotojo (-ų) parašas] (tik jei ši forma pateikta popieriuje)

 

* Jei reikia, ištrinkite arba pateikite papildomos informacijos.

 

 

Terminai ir sąlygos Verslo klientams

Last updated: 2020-06-01

Content:

Article 1 – Definitions

Article 2 – Identity of the entrepreneur

Article 3 – Applicability

Article 4 – The offer

Article 5 – The contract

Article 6 – Pricing

Article 7 – Performance of the contract and additional guarantee

Article 8 – Delivery and execution

Article 9 – Extended transactions: duration, termination and extension

Article 10 - Payment

Article 11 – Liability

Article 12 – Retention of title

Article 13 – Complaints Procedure

Article 14 – Disputes

Article 1 - Definitions

Throughout these terms and conditions, the following terms and definitions will be used:

1. Day: calendar day;

2. Digital content: data that is produced or delivered in digital form;

3. Long-term contract: a contract that provides for the regular delivery of items, services, and/or digital content during a specific period;

4. Durable medium: any tool - including email - that enables the customer or entrepreneur to store information that is personally addressed to them in a way that enables future consultation or use during a period that is attuned to the aim for which the information is intended, and enables the unaltered reproduction of the stored information;

5. Customer: the natural or legal person which is acting as a professional and/or for a company;

6. Entrepreneur: the natural or legal person that offers products, (access to) digital content, and/or services to customers at a distance;

7. Distance contract: a contract that is entered into between the entrepreneur and the customer in the context of an organised system for sales of products at a distance, digital content, and/or services whereby, until the contract is entered, exclusive or partial use is made of one or more techniques for communication at a distance;

8. Written: in these terms and conditions, “written" includes communication via email and fax if the identity of the sender and the integrity of the email are sufficiently certain;

9. Technique to communicate at a distance: a resource that can be used for entering into a contract without the customer and the entrepreneur having to come together at the same time in the same space;

10. Website: the entrepreneur’s web shop on which goods and services are offered which can be bought by customers;

11. Platform: the external environment on which entrepreneurs can offer goods and services which can be bought by customers.

Article 2 – Identity of the entrepreneur

The private limited liability company vidaXL Europe B.V., Mary Kingsleystraat 1, 5928 SK Venlo, The Netherlands. Operating in the Netherlands under the VAT number: NL820055220B01, trading under the Chamber of Commerce number 09188362.

Article 3 - Applicability

1. These terms and conditions are applicable to every offer of the entrepreneur and every distance contract between the entrepreneur and the customer.

2. If the customer includes provisions or conditions that deviate from or do not appear in the general terms and conditions in their assignment, then provisions or conditions will only be applicable to the entrepreneur in the case they are accepted expressly in written form.

3. The text of these terms and conditions will be made available to the customer before the distance contract is entered. If this is not reasonably possible, the entrepreneur will state, before the distance contract is entered, the way the terms and conditions can be consulted at the entrepreneur and that they can be sent as soon as possible, free of charge, at the customer's request.

4. If the distance contract is concluded electronically, it may be that, contrary to the previous paragraph and before the distance contract is entered, the text of these terms and conditions can be made available to the customer by electronic means in such a way that it can be stored by the customer in a simple manner on a durable data carrier. If this is not reasonably possible then, before the distance contract is entered, it will be stated where the terms and conditions can be consulted by electronic means and that they will be sent electronically or in another way, free of charge, at the customer's request.

5. If and insofar as one of the provisions of these general terms and conditions is null or void, the concerning provision must be read in the way of the legally permitted provision that is closest in content to the intentions of the parties, as it appears from the null or void provision, while the remaining provisions remain fully in effect.

6. If, in addition to these terms and conditions, specific conditions of an external platform on which products and services are being offered by the entrepreneur apply, the customer can, in the event of conflicting conditions, always invoke the applicable condition that is most favourable to them, but only if the Terms & Conditions are non-derogable.

Article 4 – The offer

1. If an offer is subject to a limited duration or subject to conditions, this will be explicitly stated in the offer.

2. The offer will include a full and detailed description of the offered products, digital content, and/or services.

3. The content of the website as well as its offer have been composed with the greatest care. However, the entrepreneur cannot guarantee that all information on the website is always correct and complete. Because of this, all prices, the offer and other information on the website and in other materials from the entrepreneur are subject to obvious programming and typing errors.

Article 5 - The contract

1. The contract shall come into force at the time the customer accepts the offer and complies with the corresponding conditions.

2. If the customer has accepted the offer by electronic means, the entrepreneur will immediately confirm by electronic means the receipt of the acceptance of the offer. If the receipt of acceptance of the offer has not been confirmed by the entrepreneur, the customer can terminate the contract.

3. After the customer accepts the offer, the entrepreneur reserves the right to cancel the offer within 3 working days of acceptance. The entrepreneur will notify the customer immediately of such cancellations.

4. If the contract is concluded electronically, the entrepreneur will take appropriate technical and organizational measures to secure the electronic transfer of data and will ensure a secure web environment. If the customer can pay electronically, the entrepreneur will observe appropriate security measures to this end.

5. If, after the contract is accepted, it turns out the client has provided any incorrect details, the entrepreneur has the right to fulfil its obligations only after receiving the correct details.

6. The entrepreneur can, within the statutory provisions, investigate whether the customer can fulfil their payment obligations, as well as investigate all the facts and factors that are of importance for entering into the distance contract responsibly. If, based on this investigation, the entrepreneur has solid grounds for not entering into the contract, they are entitled to refuse an order or application, stating reasons, or to attach special conditions to the implementation. If the entrepreneur, based on the investigation, declines the request or attaches special conditions to it, the customer will be informed of this no later than 3 days after concluding the contract.

Article 6 - Pricing

1. All prices mentioned on the website of and in other materials from the entrepreneur, are including VAT (unless stated otherwise) and unless stated differently on the website, are including other applicable charges.

2. Contrary to the previous paragraph, the entrepreneur can offer products or services, whose prices are linked to fluctuations on the financial market over which the entrepreneur has no influence, at variable prices. This linkage to fluctuations and the fact that any stated prices are target prices will be stated in the offer.

3. The entrepreneur can change prices 2 weeks after conclusion of the contract. Customers that do not agree with the change have the authority to terminate the contract without being charged for this by the entrepreneur.

4. Additional charges, such as delivery fees and payment fees, will be mentioned on the website and will at least be shown during the order process.

Article 7 – Performance of the contract and additional guarantee

1. The entrepreneur guarantees that the delivered products and services comply with the contract, on the understanding that minor deviations accepted in the sector regarding specified sizes, weights, quantities, discolorations and slight mutual colour deviations, etc., do not count as shortcomings on the part of the entrepreneur.

2. The customer must examine the goods delivered at the time of delivery and the customer must check whether the delivered goods meet the contract stipulations. This includes:

- whether the correct goods have been delivered;

- whether the delivered goods correspond in terms of quantity and number with what has been agreed;

- whether the delivered goods meet the requirements that may be set for normal use and/or commercial purposes.

In case of visible defects or shortcomings, the customer must report these to the entrepreneur within 14 days after delivery. In case non-visible defects or shortcomings are found, the customer must report these to the entrepreneur within 14 days at the latest after he could reasonably have discovered these. If the customer does not do this, he is no longer entitled to any form of repair, replacement, compensation and/or refund in respect of these defects.

3. If the entrepreneur considers a complaint to be justified, the relevant products will be repaired, replaced or (partially) reimbursed after consultation with the customer. The entrepreneur can thereby redirect the customer to a manufacturer or supplier.

Article 8 – Delivery and execution

1. In compliance with that which is stated in this respect in article 3 of these terms and conditions, the entrepreneur will carry out accepted orders with appropriate rapidity.

2. The entrepreneur is entitled to engage third parties if required to perform the duties under the contract.

3. The specified delivery times must be interpreted as a duty of reasonable effort and are deemed to have been approximated. The entrepreneur is free to choose the carrier. Except in the event of intent or deliberate recklessness on the part of the seller, exceeding of the delivery time shall never entitle the customer to any form of compensation.

4. The entrepreneur reserves the right to deliver sold products in parts.

5. The risk of damage to and/or loss of products rests with the entrepreneur until the time of delivery to the customer, unless expressly agreed otherwise. If the customer agrees to pick up the products, the risk is transferred when the products are handed over.

6. If the customer, or a third party designated by them, is not present at the delivery address on the agreed time to receive the products, the entrepreneur has the right to take back the products. In consultation with the customer, the entrepreneur might, at additional costs, offer the products to the customer at a different time and/or day. If delivery proves to be impossible, the payment obligation will not be cancelled and any additional costs, including the return costs, will be charged to the customer. 

Article 9 – Extended transactions: duration, termination, and extension

Termination:

1. The customer can always terminate a contract that is entered for an indefinite period and is for the regular delivery of products, digital content or services in accordance with the termination rules agreed to and a period of notice of no more than two months.

2. The customer can always terminate a contract that is entered for a definite period and is for the regular delivery of products (including electricity), digital content or services at the end of the definite period with the observance of the termination regulations agreed for this purpose and a period of notice of a maximum of two months.

3. The customer can terminate the contracts stated in the foregoing paragraphs in writing.

Extension:

4. A contract that is entered for a set period and is for the regular delivery of products (including electricity), digital content or services will be automatically extended for the same definite period.

5. The mentioned periods of notice also apply for terminations by the entrepreneur

Article 10 - Payment

1. The customer has the duty to pay the entrepreneur with the during the order process and on the website mentioned payment methods. The entrepreneur is free to offer various payment methods which can change from time to time. Insofar as not otherwise determined, the customer is obligated to pay within 14 days of delivery.

2. If the customer does not fulfil their payment obligation(s) in a timely manner, they are immediately liable by law, without a notice of default being required. The entrepreneur is entitled to increase the amount payable by statutory interest rate and the entrepreneur is entitled to charge the extrajudicial collection costs incurred by them to the customer.

Article 11- Retention of title

1. Delivered goods remain the ownership of the entrepreneur until the customer pays the payable amount in full.

Article 12- Liability

1. Subject to intention or gross negligence, the total liability of the entrepreneur towards the customer due to imputable failure in the performance of the contract is limited to compensation to a maximum of the amount stipulated for that contract (including VAT). In case of a long-term contract, then said liability is limited to a reimbursement of the amount that the customer owed to the entrepreneur in the 3 months preceding the event causing the damage.

2. The entrepreneur shall not be liable towards the customer for indirect damage, including, but not limited to, consequential damage, loss of profit, missed savings, loss of data or damage due to business interruption.

3. The customer indemnifies the entrepreneur against any claims in respect of third parties, except in the event of intent or deliberate recklessness on the part of the entrepreneur or a statutory director of the entrepreneur.

4. The preceding paragraphs shall not apply to damage suffered by the customer caused by reselling faulty products purchased from the entrepreneur, in case the clients of the customer commit to legal action against them.

5. Unless performance of the contract is permanently impossible, the liability of an entrepreneur due to an attributable failure to fulfil an obligation from the contract shall only arise if the customer informs the entrepreneur forthwith, in writing, with a reasonable deadline for remedying the failure, and the entrepreneur continues to be in default in the fulfilment of its obligation after that term. The notice of default must contain an as complete and as detailed a description as possible of the shortcoming, so that the entrepreneur is given the opportunity to respond adequately.

6. A condition for any right to compensation is that the customer always reports the damage to the entrepreneur in writing as soon as possible, but no later than 14 days after it arises. Damage that has not been brought to the attention of the entrepreneur within that period is not eligible for compensation, unless the customer can demonstrate that he could not have reported the damage earlier.

7. In the event of force majeure, the entrepreneur shall not be obliged to compensate for any damage to the customer.

Article 13 – Complaints procedure

1. The entrepreneur has a sufficiently publicised complaints procedure and will deal with the complaint in compliance with this complaints procedure.

2. Complaints concerning the performance of the contract must be submitted to the entrepreneur, fully and clearly described, within a reasonable period after the customer has ascertained the defects.

3. Complaints submitted to the entrepreneur will be replied to within a period of 14 days calculated from the date of receipt. If a complaint requires a foreseeably longer processing time, the entrepreneur will reply within the period of 14 days with a confirmation of receipt and an indication of when the customer can expect a more extensive reply.

Article 14 - Disputes

1. Contracts between the entrepreneur and the customer to which these terms and conditions apply are exclusively governed by the laws of the Netherlands.

2. Any disputes that might arise from the contract and cannot be settled amicably, may exclusively be submitted to the court of Oost-Brabant, location ‘s-Hertogenbosch. This is subject to the extent that mandatory rules of jurisdiction limit this choice. The entrepreneur and customer may settle their disputes by means of binding advice or arbitration.

 

vidaXL tinklalapio naudojimo Nuostatos ir sąlygos   

Versija: 2020-06-01

Turinys   

1 straipsnis - Sąvokos   

2 straipsnis - Taikomumas   

3 straipsnis – Pirkėjo paskyra   

4 straipsnis – Tinklalapio naudojimas   

5 straipsnis – Užsakymai   

6 straipsnis - Aukcionai   

7 straipsnis - Atsiliepimai   

8 straipsnis – Paskyros nutraukimas ir Tinklalapio funkcionalumas 

9 straipsnis – Privatumas ir asmeniniai duomenys   

10 straipsnis – Intelektualinė nuosavybė ir trečiosios šalies informacija   

11 straipsnis - Atsakomybė 

12 straipsnis- Kita   

1 straipsnis - Sąvokos  

 • Paskyra: paskyra, kurią turi sukurti vartotojas, kad galėtų atlikti užsakymus, dalyvauti Aukcionuose ir palikti atsiliepimus.   
 • Parduodanti trečioji šalis (-ys): trečioji šalis, siūlanti Vartotojams prekes Tinklalapyje.   
 • Vartotojas: bet kuris Tinklalapio lankytojas.
 • Naudojimo nuostatos ir sąlygos: šios vidaXL tinklalapių naudojimo nuostatos ir sąlygos.   
 • Atsiliepimas: atsiliepimas, kurį gali palikti Vartotojas apie vidaXL, Tinklalapį ir/ar Parduodančią trečiąją šalį (-is).  
 • Aukcionai: Aukcionai vykdomi vidaXL Tinklalapyje.  
 • vidaXL: vidaXL Marketplace Europe B.V.  pagrindinė būstinė (5928 SK) Venlo, Mary Kingsleystraat 1.  
 • Tinklalapis: aktyvus tinklalapis esantis URL adresu vidaxl.nl ir bet kuris kitas tinklalapis ar URL adresas ar taikomoji programa skirta vidaXL.  

2 straipsnis - Taikomumas  

 1. Šios Naudojimo nuostatos ir sąlygos yra taikomos bet kokiam Tinklalapio naudojimui, įskaitant Paskyros naudojimą.  
 2. vidaXL pasilieka teisę laikas nuo laiko keisti šias Naudojimo nuostatas ir sąlygas. Pakeistos Naudojimo nuostatos ir sąlygos bus taikomos nuo jų publikacijos Tinklalapyje momento. Dėl šios priežasties rekomenduojama reguliariai peržvelgti Naudojimo nuostatas ir sąlygas.  

3 straipsnis – Pirkėjo paskyra  

 1. Užsakymų atlikimui, dalyvavimui Aukcionuose ir Atsiliepimų palikimui yra būtina sukurti Paskyrą. Vartotojas gali sukurti Paskyrą pateikdamas prašomą informaciją internetinėje Tinklalapio formoje. Šią formą rasite paspaudę nurodą “Naujas klientas?”.  
 2. Paskyrai sukurti Vartotojas privalo:  
  1. būti ne jaunesniu nei 18 metų amžiaus Paskyros sukūrimo prašymo momentu;  
  2. turėti galiojantį el. pašto adresą.  
 3. Sukūrus Paskyrą, Vartotojas gaus patvirtinimo el. laišką. Aktyvavus Paskyrą Vartotojas galės prisijungti pasinaudojęs savo el. pašto adresu ir jo pasirinktu slaptažodžiu.  
 4. Konkretus el. pašto adresas gali būti panaudotas tik vieną kartą Paskyrai sukurti. Paskyra yra išskirtinai asmeninė, negali būti perduodama ir yra susieta su Vartotoju, sukūrusiu Paskyrą.  
 5. Vartotojas privalo užtikrinti, kad informacija, kurią jis pateikia kurdamas Paskyrą ir tolimesnėje komunikacijoje su vidaXL yra teisinga, pilna ir nepasenusi. Bet kokie asmeninės informacijos pasikeitimai gali būti pakeisti paties Vartotojo, prisijungus prie Paskyros ir atlikus pakeitimus.  
 6. Vartotojas turi išlaikyti savo slaptažodį konfidencialiu ir turi imtis pagrįstų priemonių užkirsti kelią neįgaliotiems tretiesiems asmenims gauti žinias naudojant slaptažodį ir / arba Paskyrą.  
 7. Vartotojas privalo nedelsdamas pranešti vidaXL apie praradimo, vagystės ar (įtariamo) piktnaudžiavimo ar neteisėto naudojimosi slaptažodžiu ir / arba Paskyra trečiąja šalimi atvejį. Iki to laiko, kol šis panešimas bus gautas vidaXL, Vartotojas bus atsakingas už bet kokius nuostolius, patirtus nuo slaptažodžio ir / arba Paskyros panaudojimo.  
 8. Jei vidaXL išsiaiškins ar turės pagrindo įtarti, kad neįgalioti tretieji asmenys naudojasi arba gali naudotis vartotojo Paskyra, vidaXL pasilieka teisę nedelsiant blokuoti atitinkamą Paskyrą, ir reikalauti iš Vartotojo žalos atlyginimo, jei tokią patyrė, be vidaXL atsakomybės už padarytą žalą, kurią patyrė Vartotojas.  

4 straipsnis – Tinklalapio naudojimas  

 1. Vartotojas garantuoja, kad jo informacija ir pateikti duomenys yra teisingi, išsamūs ir patikimi. vidaXL pasilieka teisę patikrinti pateiktos informacijos ir duomenų teisingumą ir pašalinti Vartotojo informaciją ir duomenis, jei gali būti įrodyta, kad jie neteisingi, arba jų teisingumas negali būti patikrintas.  
 2. Vartotojui neleidžiama:  
  • sutrikdyti Tinklalapio veikimą arba naudoti programinę įrangą, kuri galėtų sutrikdyti Tinklalapio veikimą;  
  • inicijuoti procesus arba leisti jiems vykti, jei galima pagrįstai įtarti, kad jie riboja kitų interneto vartotojų veiklą, arba neigiamai veikia Tinklalapio naudojimą;  
  • veikti kito Vartotojo vardu.  
 3. Vartotojui neleidžiama kopijuoti ar viešinti (naudojant gilumines sąsajas ar kitaip) Tinklalapį arba bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško vidaXL sutikimo.  

5 straipsnis – Užsakymai  

 1. vidaXL Bendrosios nuostatos ir sąlygos ir vidaXL Grąžinimo sąlygos yra taikomos visiems užsakymams iš vidaXL, atliktiems Tinklalapyje. Vartotojas sutinka su šiomis Bendrosiomis nuostatomis ir sąlygomis ir Grąžinimo sąlygomis, sukurdamas Paskyrą.  
 2. Užsakymams iš Parduodančios trečiosios šalies Tinklalapyje, gali būti taikomos Parduodančios trečiosios šalies (-ių) Bendrosios nuostatos ir sąlygos ir Grąžinimo sąlygos. Jos gali būti rastos Parduodančios trečiosios šalies įmonės puslapyje. Jei Parduodanti trečioji šalis neturi atskirų Bendrųjų nuostatų ir sąlygų ir / ar Grąžinimo sąlygų, tuomet sudarant pirkimo-pardavimo sutartį tarp Vartotojo ir Parduodančios trečiosios šalies, bus taikomos vidaXL Bendrosios nuostatos ir sąlygos ir vidaXL Grąžinimo sąlygos.  

6 straipsnis - Aukcionai  

 1. vidaXL Aukciono sąlygos yra taikomos dalyvavimui aukcionuose vykdomuose vidaXL Tinklalapyje. Vartotojas sutinka su šiomis Aukciono sąlygomis sukurdamas Paskyrą arba kai Vartotojas pirmą kartą dalyvauja Aukcione.  
 2. Vartotojui neleidžiama bet kokiais būdais nesąžiningai ar netinkamai įtakoti varžytines.  

7 straipsnis - Atsiliepimai  

 1. Po pirkimo Tinklalapyje, Vartotojui vidaXL vardu gali būti pasiūlyta įvertinti vidaXL, Tinklalapį ir / ar. Parduodančią trečiąją šalį (-is), paliekant Atsiliepimą. vidaXL pasilieka teisę, bet ne pareigą, patalpinti Atsiliepimą Tinklalapyje arba paskelbti jį bet kokiu kitu būdu, įskaitant Vartotojo pateiktą vardą, gyvenamąją vietą ir Atsiliepimo datą.  
 2. Tuo atveju, jeigu Atsiliepimai renkami trečiosios šalies vidaXL vardu, Atsiliepimams taikomos bendrosios nuostatos ir sąlygos ir / ar trečiosios šalies nuostatos ir sąlygos.  
 3. vidaXL pasilieka teisę nepublikuoti Atsiliepimo arba pašalinti jį iš Tinklalapio, jei Parduodanti trečioji šalis gali įrodyti kad šis Atsiliepimas:  
  • pažeidžia galiojančius teisės aktus ir galiojančias taisykles;  
  • pažeidžia viešąja tvarką ir elgesio normas;  
  • yra tik prekės apžvalga;  
  • nėra susijęs su atitinkama Parduodančia trečiąja šalimi;  
  • jame yra asmeninės Parduodančios trečiosios šalies informacijos; 
  • jame yra URL adresas arba reklama; 
  • yra apgaulingas.  

8 straipsnis – Paskyros nutraukimas ir Tinklalapio funkcionalumas  

 1. vidaXL pasilieka teisę vienašališkai atmesti Vartotojus ar nutraukti jų Paskyras, jei tam yra priežastis, pavyzdžiui tokia, kaip:  
  • neteisėtas Tinklalapio ir / arba Paskyros naudojimas ar piktnaudžiavimas jais;  
  • nesugebėjimas laikytis šių Naudojimo nuostatų ir sąlygų ar Aukciono sąlygų.  
  • nesugebėjimas laikytis susitarimų tarp Vartotojo ir vidaXL ir/arba Parduodančios trečiosios šalies (-ių).  
 2. Be to, vidaXL turi teisę riboti, neleisti arba atšaukti tam tikrus galimus veiksmus ar laikinai blokuoti Paskyros naudojimą 8.1 straipsnyje aprašytais atvejais.  
 3. Visais atvejais vidaXL pasilieka teisę nebeatlikti tam tikrų Tinklalapio funkcijų ar jas pakeisti.  

9 straipsnis – Privatumas ir asmeniniai duomenys  

 1. Vartotojo pateikti asmeniniai duomenys vidaXL tokie, kaip jo vardas ir adresas, telefono numeriai ir el.  pašto adresas yra tvarkomi vidaXL rinkmenose, kurios yra vidaXL nuosavybė. Ši informacija bus naudojama vidaXL su tikslu valdyti Paskyras ir Aukcionus, apdoroti užsakymus, pristatymus ir sąskaitas, bei galimam tarpininkavimui ginčuose tarp Vartotojų ir Parduodančios trečiosios šalies (-ių).  
 2. Visais atvejais Vartotojas gali pasiekti, keisti ir pildyti savo asmeninius duomenis, prisijungdamas prie savo Paskyros.
 3. Iš esmės, vidaXL neteiks duomenų trečiosioms šalims, nebent to prireiks atlikti susitarimą su Vartotoju. Pavyzdžiui, vidaXL pateiks Vartotojo vardą ir adresą, el. pašto adresą ir telefono numerį Parduodančiai trečiajai šaliai (-ims), nes to reikės parengti pirkimo-pardavimo sutartį tarp Vartotojo ir Parduodančios trečiosios šalies (-ių). Komunikacija tarp Vartotojo ir Parduodančios trečiosios šalies valdoma vidaXL el. pašto taikomąja programa. Komunikacija saugoma vidaXL serveriuose ir gali būti gauta ir panaudota vidaXL dėl šių priežasčių:  
  • padėti Vartotojui ir/arba Parduodančiai trečiajai šaliai iškilus klausimams ir/ar problemoms;  
  • įvertinti ar Parduodanti trečioji šalis atitinka/atitiko reikalavimus;  
  • ir analizuoti proceso tobulinimus.  
 4. Tinklalapyje naudojami slapukai. Slapukai, pavyzdžiui, naudojami įsiminti pateiktus prisijungimo duomenis. Be to, Tinklalapyje yra naudojami trečiosios šalies slapukai.  
 5. Vartotojas gali nustatyti savo naršyklę taip, kad negautų slapukų Tinklalapio naršymo metu. Tuo atveju yra tikimybė, kad Vartotojas negalės naudotis visomis Tinklalapio funkcijomis arba jo prieiga prie tam tikrų Tinklalapio dalių ir/arba Paskyros bus apribota.  
 6. vidaXL pasilieka teisę saugoti duomenis apie lankytojo veiksmus Tinklalapyje (naudotą IP adresą ir kitus duomenis) jei kils įtarimų kad vykdomas netinkamas ir/arba neautorizuotas Tinklalapio naudojimas per Vartotojo paskyrą.  
 7. Daugiau informacijos apie vidaXL Vartotojo asmens duomenų naudojimą ir slapukų naudojimą Tinklalapyje galite rasti Tinklalapio skyriuje Sauga ir privatumas.  

10 straipsnis – Intelektualinė nuosavybė ir trečiosios šalies informacija  

 1. Jei nenurodyta kitaip, visos teisės, įskaitant autorių ir kitas intelektinės nuosavybės teises (dėl pateiktos informacijos) Tinklalapyje yra saugomos vidaXL, tiek, kiek jos nėra saugomos trečiųjų šalių / licencijų turėtojų, kad informacija būtų prieinama.  
 2. Vartotojas gali konsultuotis (dėl pateiktos informacijos) Tinklalapyje ir padaryti jos kopijas asmeniniam naudojimui, pavyzdžiui, spausdinti arba ją saugoti. Bet koks kitoks panaudojimas, pavyzdžiui, Tinklalapio (ar jo dalių) saugojimas ar atkūrimas atskiroje interneto svetainėje arba Tinklalapio (ar jo dalių) jungčių, hipersaitų ir giluminių nuorodų sukūrimas yra draudžiamas be raštiško vidaXL leidimo.  
 3. Informacija Tinklalapyje yra iš dalies teikiama trečiųjų šalių, pavyzdžiui, Parduodančių trečiųjų šalių ir kitų Vartotojų (Atsiliepimų atveju). vidaXL negali būti laikoma atsakinga už nuostolius, susidariusius dėl trečiųjų šalių Tinklalapyje pateiktos neteisingos, neišsamios ar neteisėtos informacijos.  
 4. Tinklalapyje gali būti nuorodos į išorinius interneto puslapius. vidaXL negali būti laikoma atsakinga už naudojimą ar turinį interneto puslapių į kuriuos veda nuoroda iš Tinklalapio, ar iš kurių veda nuoroda į Tinklalapį.  

11 straipsnis - Atsakomybė  

 1. Vartotojas pripažįsta, kad atliekant užsakymus iš Parduodančios trečiosios šalies (-ių), pirkimo sutartis sudaroma tarp Vartotojo ir Parduodančios trečiosios šalies ir kad vidaXL nėra ir nebus šios sutarties šalis.  
 2. Todėl vidaXL neprivalo tikrinti arba vertinti Parduodančios trečiosios šalies Tinklalapyje parduodamų prekių kokybės, kiekybės ar veiksnumo ir negali būti atsakinga už bet kokią žalą dėl to, kad pateikta informacija yra neteisinga, neišsami ar neteisėta.  
 3. Jei vidaXL atsako už nuostolius, ši atsakomybė visais atvejais ribojama už atitinkamos prekės pardavimo kainą, kuri išrašyta Parduodančios trečiosios šalies sąskaitoje Vartotojui.  
 4. vidaXL atsakomybė, kokio pobūdžio ji bebūtų, yra tik iki sumos, kurią kompensuoja vidaXL atsakomybės draudimas nesutarimų atveju.  

12 straipsnis- Kita  

 1. Jeigu viena ar daugiau šių Naudojimo nuostatų ir sąlygų yra ar tampa neprivalomomis, netinkamomis ar neįvykdomomis, kitos sąlygos išliks pilnai galiojančiomis. Tokiu atveju vidaXL pakeis atitinkamą sąlygą nauja, nustatyta vidaXL ir kiek įmanoma artima nagrinėjamai sąlygai.  
 2. Tinklalapio, Paskyros ir šių Nuostatų ir sąlygų naudojimui yra išimtinai taikomi Olandijos teisės aktai.   

 

 


 

Priedas (-ai)

Sąlygos ir taisyklės

Bendrosios Sąlygos Aukcionams

Prekių grąžinimo taisyklės

Privatumo ir slapukų taisyklės