Bendrosios aukcionų sąlygos

2.2 versija, 2023-11-23

Turinys:

1 straipsnis – Sąvokos

2 straipsnis – Taikomumas

3 straipsnis – Registracija

4 straipsnis – Privatumo politika

5 straipsnis – Aukciono tvarka

6 straipsnis – Produktų aprašymas

7 straipsnis – Siūlymas

8 straipsnis – Pirkimo sutarties sudarymas

9 straipsnis – Atsisakymo teisė

10 straipsnis – Atsiskaitymas ir apmokėjimas

11 straipsnis – Taikoma teisė

12 straipsnis – Kitos nuostatos

 

1 straipsnis – Sąvokos

Bendrosios aukciono sąlygos: šios Bendrosios aukcionų sąlygos ir sąlygos;

Vartotojai: fizinis asmuo, kurio veiksmai nėra atliekami siekiant tikslų, susijusių su prekyba, profesija ar verslu;

Produktas: viena ar daugiau prekių, siūlomos parduoti aukciono svetainėje;

Aukciono svetainė: internetinė aukciono platforma, kurioje siūlytojai perka produktus iš vidaXL;

Dalyvis: Vartotojas, užsiregistravęs arba užsiregistravęs dalyvauti aukcione vidaXL nustatyta tvarka;

Pasiūlymas: aukciono pasiūlymo teikėjo pasiūlyta suma už gaminį, įskaitant mokesčius ir išlaidas;

Pirkimo sutartis: Pirkimo sutartis, sudaryta tarp Pardavėjo ir Pirkėjo aukciono metu;

Pirkėjas: konkurso dalyvis, kuris laimėjo prekę aukcione;

Asmens duomenys: (asmens) duomenys, kuriuos vartotojas turi pateikti vidaXL, kad galėtų užsiregistruoti ir siūlyti kainą aukcione, ir pagal kuriuos galima identifikuoti asmenį;

Priskyrimas: aiškus vidaXL pareiškimas Pirkėjui, kad aukcionas, kuriame pirkėjas pateikė pasiūlymą, yra priskirta prekė Pirkėjui. Ši deklaracija gali reikšti, kad patvirtinimas išsiųstas el. paštu;

Aukcionas: internetinis aukcionas per aukciono svetainę parduodant vieną ar kelias prekes;

Pardavėjas: vidaXL yra visų aukciono svetainėje siūlomų prekių pardavėjas Pirkėjo atžvilgiu;

vidaXL: vidaXL Europe B.V.

2 straipsnis – Taikomumas

2.1. Be BENDROSIŲJŲ SĄLYGŲ IR TAISYKLIŲ, BENDROSIOS AUKCIONO SĄLYGOS IR TAISYKLĖS taip pat taikomos Pardavėjo ir Aukciono dalyvio santykiams aukcione, aukciono svetainės naudojimui, dalyvio registracijai vidaXL aukcionuose ir bet kokiam vykstančiam aukcionui. vidaXL atmes bet kokias (bendrąsias) konkurso dalyvio sąlygas ir taisykles.

2.2. Dalyvaudami aukcione Aukciono dalyviai yra įsipareigoję vieni kitiems, o kiekvienas dalyvis įsipareigoja vidaXL veikti pagal šias Bendrąsias aukciono sąlygas ir taisykles. Dalyvis įsipareigoja vidaXL visiškai ir besąlygiškai laikytis vidaXL paskelbtų aukcionui taikomų sąlygų ir taisyklių bei susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kurie galėtų pakenkti vidaXL interesams.

3 straipsnis – Registracija

3.1. Norint dalyvauti aukcione kaip dalyviui, būtina užsiregistruoti vidaXL nustatyta tvarka ir besąlygiškai sutikti su vidaXL paskelbtomis sąlygomis ir procedūromis, taikomomis aukcionui. Dalyvauti aukcione jokiomis aplinkybėmis nebus leidžiama, jei nesi įgaliotas atlikti teisinius veiksmus arba esi teisiškai nekompetentingas. vidaXL pasilieka teisę bet kuriuo metu dėl savų priežasčių neleisti konkurso dalyviams registruotis aukcione ir (toliau) dalyvauti aukcione ir (arba) vienašališkai nutraukti šią teisę.

3.2. Dalyvis privalo tinkamai identifikuoti save pirmojo vidaXL prašymo metu. To nepadarius, konkurso dalyvis neteks teisės dalyvauti aukcione.

3.3. Registruojantis privalai pateikti visą vidaXL prašomą informaciją teisingai bei garantuoti pateiktos informacijos tikslumą ir išsamumą. Jei šie duomenys bet kuriuo metu pasikeis, būsi įpareigojęs nedelsiant informuoti vidaXL apie šiuos pakeitimus. Teisė įvertinti registracijos galiojimą ir jame pateiktą informaciją priklauso tik vidaXL.

3.4. Jei tau suteikiama galimybė naudotis vartotojo vardu ir slaptažodžiu, aukcione naudojamas vartotojo vardas ir slaptažodis yra griežtai priklausomas nuo tavęs ir tu neturi jų perduoti jokioms trečiosioms šalims. Jei turi priežasčių manyti, kad kita šalis žino tavo slaptažodį, turi nedelsiant apie tai pranešti vidaXL. Tu esi atsakingas ir įsipareigojęs už visus veiksmus, kurie vyksta Aukcione ir kurie atsiranda dėl tavo slaptažodžio ir (arba) vartotojo vardo naudojimo, taip pat jei jais piktnaudžiaujama, jei netinkamai pasirinkai savo vartotojo vardą ir slaptažodį. vidaXL turi teisę, nepriklausomai nuo to, ar veikia Pardavėjo vardu, ar ne, reikalauti, kad būtų laikomasi mokėjimo įsipareigojimų, atsirandančių dėl pasiūlymų, pateiktų naudojant tavo vartotojo vardą ir slaptažodį.

3.5. Aukciono svetaine galėsi naudotis iškart, kai tik bus užbaigta registracijos procedūra ir sukurta vartotojo paskyra. vidaXL gali nedelsiant nutraukti vartotojo abonementą bet kuriuo metu, nepažeidžiant jokių įsipareigojimų nuo duotojo laikotarpio iki vartotojo paskyros nutraukimo, ir nepažeidžiant šių Bendrųjų aukciono sąlygų ir taisyklių, kurios liks galioti net ir panaikinus vartotojo abonementą.

4 straipsnis – Privatumo politika

4.1. Registruojantis aukciono svetainėje nurodai, kad esi susipažinęs su Privatumo politika ir slapukų politika bei su jomis sutinki.

vidaXL pasilieka teisę įrašyti duomenis, susijusius su Konkurso dalyvio lankymosi elgesiu Svetainėje (įskaitant naudojamą IP adresą), jei kyla įtarimas, kad Konkurso dalyvio paskyra buvo piktnaudžiaujama ir (arba) Svetaine naudojamasi netinkamai. Daugiau informacijos apie tai, kaip vidaXL naudoja Konkurso dalyvio asmens duomenis ir apie slapukus Svetainėje, rasi vidaXL privatumo politikoje, kurią gali rasti vidaXL svetainėje.

5 straipsnis – Aukciono tvarka

5.1. Aukciono rengimą ir vykdymą nustato išimtinai vidaXL. Tai, be kita ko, reiškia, kad vidaXL nustato veiksmų eigą prieš aukcioną ir jo metu ir turi teisę, nenurodydama priežasčių, leisti arba neleisti konkurso dalyvių į aukcioną, neparduoti aukcione vieno ar kelių gaminių ar keisti (sudėtis) gaminių, nepatvirtinti pasiūlymo ir paskelbti jį negaliojančiu bei sustabdyti, atnaujinti arba atšaukti Aukcioną ir (arba) imtis kitų, jo nuomone, būtinų priemonių.

5.2. Aukciono trukmė yra nurodyta Aukciono svetainėje. Tačiau vidaXL turi teisę bet kuriuo metu atšaukti, nutraukti, sustabdyti arba pratęsti Aukcioną (prieš jam įvykstant). Jei Aukcionas nėra atviras visiems dalyviams dėl techninių problemų, vidaXL pasinaudos teise pratęsti aukcioną, tačiau vidaXL neprivalo to daryti.

5.3. Aukciono dalyviai privalo laikytis vidaXL arba jos vardu pateiktų instrukcijų ir nurodymų.

5.4. Aukcionas vyks Aukciono svetainėje Aukciono kataloge nurodyta tvarka. Tačiau vidaXL turi teisę nukrypti nuo tvarkos.

5.5. Dalyvis sutinka su specialiomis sąlygomis, kurios gali iškilti Internetinio aukciono metu, ir (techninėmis) problemomis, kurių gali atsirasti. Šios problemos gali apimti negalėjimą pasiekti aukciono svetainės arba konkretų aukcioną, nesugebėjimą pateikti pasiūlymo, aukciono svetainės ir (arba) pagrindinės techninės įrangos ir (arba) tinklo jungčių ir (arba) programinės įrangos, veikiančios aukciono svetainėje, gedimus ar defektus. Be to, aukciono svetainės ir (arba) pagrindinės sistemos priežiūra gali reikšti, kad gali kilti problemų, kurios apriboja prieigą prie aukciono svetainės ir (arba) aukciono ir (arba) neleidžia pateikti pasiūlymo.

6 straipsnis – Produktų aprašymas

6.1. Produktų aprašymai ir visa informacija aukciono svetainėje yra sudaryta remiantis „žinoma geriausiai“ principu. Todėl gali atsitikti taip, kad aukciono aprašymas yra neteisingas arba neišsamus. Konkurso dalyvis sutinka, kad Prekės aprašymas gali būti neteisingas arba neišsamus, todėl negali kilti jokių pretenzijų ar teisių iš aprašymų ir kitos informacijos.

7 straipsnis – Siūlymas

7.1. Pasiūlymai turi būti pateikiami aukciono svetainėje vidaXL nurodytu būdu. Aukcionas vykdomas pagal „didžiausią kainą pasiūliusio asmens“ principą. vidaXL pasilieka teisę bet kuriuo aukciono metu pakeisti Aukciono vykdymo būdą. vidaXL turi teisę nepriimti pasiūlymo, jei vidaXL nuomone yra pagrįstų priežasčių.

7.2. Konkurso dalyvio pasiūlymas laikomas pasiūlymu vidaXL. Dalyvis yra saistomas Pasiūlymo, kuris yra privalomas, neatšaukiamas ir besąlyginis.

8 straipsnis – Pirkimo sutarties sudarymas

8.1. Bet koks pasiūlymas, kurį pateiki vidaXL aukcionuose, yra teisėtas pasiūlymas įsigyti prekę. Tu negali atšaukti Pasiūlymo, nebent tam tikromis aplinkybėmis, kurias leidžia taikytini įstatymai, pavyzdžiui, kai prekė neatitinka svetainėje pateikto aprašymo, susijusio su preke.

8.2. Dalyvavimas aukcione nereiškia, kad prekės galiausiai bus parduotos konkurso dalyviui. Net jei aukciono svetainė nurodo, kad aukcionas vyksta pagal didžiausios kainos pasiūlymo sutartį, tai nebūtinai veda prie pirkimo sutarties.

8.3. Dalyvis susipažinęs, kad Aukcionuose parduodamos prekės yra vidaXL nuosavybė. Pirkimo sutartis sudaroma tarp Pirkėjo ir vidaXL.

8.4 Tuo atveju, jei (būsimas) pirkėjas per nurodytą laikotarpį neįsigijo priskirtos prekės (-ių), (būsimas) pirkėjas nevykdo įsipareigojimų pagal įstatymą ir vidaXL turi teisę nutraukti sutartį su (būsimuoju) ) Pirkėjas rašytiniu pareiškimu ir/ar parduoda įsigytas prekes vienai ar kelioms trečiosioms šalims. (Būsimas) Pirkėjas privalo atlyginti vidaXL visą žalą, padarytą dėl jo pažeidimo. Perdavus nuosavybės teisę į Priskirtą prekę (-es) (būsimam) Pirkėjui, (būsimas) Pirkėjas nebegali reikalauti nutraukti Pirkimo sutarties.

8.5 Jei pirkti neįmanoma dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo (būsimo) Pirkėjo sferos ir kurios negali būti priskirtos (būsimam) Pirkėjui (pvz., dėl to, kad jį užvaldė tretieji asmenys), vidaXL turi teisę nutraukti sutartį pagal rašytinį Pirkėjo pareiškimą. Tokiu atveju, vidaXL neprivalo (būsimo) Pirkėjo atžvilgiu daryti daugiau, nei grąžinti sumokėtą pirkimo kainą.

9 straipsnis – Atsisakymo teisė

9.1. Vartotojas gali nutraukti sutartį nuo užsakymo pateikimo momento ir iki 14 dienų nuo užsakymo gavimo, nenurodydamas jokios priežasties. vidaXL gali paklausti Vartotojo apie atsisakymo priežastį, bet neįpareigoti jo nurodyti priežasties (-ių).

9.2. 1 dalyje nurodytas atsisakymo laikotarpis baigiasi praėjus 14 dienų po to, kai Vartotojas arba Vartotojo iš anksto paskirta trečioji šalis, kuri nėra vežėjas, gavo prekę, arba:

  • jei Vartotojas užsakė kelias prekes ta pačia tvarka: diena, kurią Vartotojas arba jo nurodytas trečiasis asmuo gavo paskutinę prekę. Verslininkas, prieš pateikdamas užsakymą aiškiai apie tai informavęs Vartotoją, gali atsisakyti kelių prekių, kurių pristatymo terminai skiriasi;
  • jeigu prekės pristatymas susideda iš kelių siuntų ar dalių: diena, kurią Vartotojas arba jo nurodytas trečiasis asmuo gavo paskutinę siuntą arba paskutinę jos dalį;
  • sudarant sutartis dėl reguliaraus prekių pristatymo per tam tikrą laikotarpį: diena, kurią Vartotojas arba jo nurodytas trečiasis asmuo gavo pirmąją prekę.

10 straipsnis – Atsiskaitymas ir apmokėjimas

10.1. Jei nesusitarta kitaip, Pirkėjas privalo sumokėti skolą per 3 dienas po Internetinio aukciono pabaigos.

10.2 Kuponų kodai negali būti panaudojami gaminiams, įsigytiems aukcione.

11 straipsnis – Taikoma teisė

11.1. Lietuvos įstatymai reglamentuoja šias Bendrąsias aukciono sąlygas ir visus ginčus, kurie gali kilti dėl aukcionų.

12 straipsnis – Kitos nuostatos

12.1. vidaXL pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti Bendrąsias aukciono sąlygas ir taisykles. Pasikeitus situacijai, naujos sąlygos taikomos nuo kito aukciono. Dabartinės sąlygos sandorio pradžioje bus taikomos tol, kol sandoris bus baigtas. Tavo tolesnis naudojimasis Paslaugomis po bet kokių Bendrųjų aukciono sąlygų ir taisyklių pakeitimų bus laikomas privalomu tokių pakeitimų sutikimu.

 


Priedas (-ai)

Bendrosios aukcionų sąlygos